Projekt


Teema: IT olukorra analüüs Pärnu Vanalinna Põhikoolis

Eesmärk: Selgitada välja IT olukord meie koolis ning õpilaste rahulolu selles vallas. Projekt peaks andma võrdleva andmestiku eelmise aastaga ning toetama Tiigrihüppe kaasfinantseeritava projekti aruande koostamist.


Projekti läbiviijad: Väino Tuisk

Vahendid: Google Forms, ajaveeb, sotsiaalmeedia, e-post.


Valim: Pärnu Vanalinna Põhikooli õpilased ja töötajad


  •  30. okt. - projekti teema ja valimi fikseerimine;
  • 13. nov. - küsitlus valmis;
  • 30. nov.  - küsitluse läbiviimine;
  • 11. dets. - projekti kokkuvõte, analüüs ja ettepanekud.Küsitlus Küsitluse analüüs 

Küsitlusele vastas 15 Vanalinna Põhikooli 6. ja 8. klassi õpilast, seega saab sellest teha usaldusväärseid järeldusi põhikooli kesk- ja vanema astme arvamuste kohta.

1. Vastanute jaotus klassiti:2. Poiste ja tüdrukute jaotus oli peaaegu võrdne:


3. Kuidas oled rahul internetiühenduse kiirusega koolimajas?
Oli erinevaid arvamusi kuid üldiselt ollakse ühenduse kiirusega rahul.
4. Kas õpetajad võiksid kasutada tunnis pigem rohkem IT vahendeid?
Õpilaste arvates võiksid õpetajad rohkem tunnis IT vahendeid kasutada, see teeks tunni huvitavamaks ja mitmekülgsemaks.
5. Kuidas oled rahul tarkavara valikuga kooli arvutiklassi arvutites?
Tarkvara valikuga ollakse üldiselt rahul. edaspidi peaks uurima konkretsemalt millega ollakse rahul ja millega mitte.
6. 
Milliseid seadmeid kasutad?
 Selgus, et tahvelarvuteid veel väga palju ei kasutata kuid märgatav on tendents, et üha vähema kasutatakse lauaarvutit ja rohkem süle- ning tahvelarvutit. Samuti kasutatakse väga palju nutitelefoni.
7.
Milliseid IT-ga seotud teemasid võiks põhikooli arvutitunnis õppida?
Õpilasi huvitavad need teemad mida väga palju arvutitunnis praegusel ajal ei  käsitleta: programmeerimine, fototöötlus ja internetilehekülgede koostamine.


Kokkuvõte:
Küsitlusele vastas 15 õpilast, 6. ja 8. klassist - seega on küsitluse tulemused piisavalt representatiivsed, et nende põhjal teha järeldusi põhikooli keskastme õpilaste arvamustest.
Internetiühenduse kiirusega on suurem osa õpilastest rahul kuid on ka üksikuid, kes peavad seda väga halvaks ja väga heaks.
Õpilased soovivad päris tunduva enamusena, et õpetajad kasutaksid IT vahendeid tunnis rohkem - küllap tõstaks see õpilaste huvi ja kaasatust tunnis. Seda väidet tuleb aga veel kontrollida.
Samuti soovivad õpilased arvutitunnis õppida veebilehtede loomist ning fototöötlust, küllalt suur huvi on ka programmeerimise vastu.

Ettepanekud:
  1. Õpetajatele tutvustada käesoleva uuringu tulemusi, julgustada õpetajaid IT vahendeid kasutama.
  2. Muuta informaatikaõpetuse ainekava ja lisada sinna õpilasi huvitavad teemad.
  3. Käivitada koolis programmeerimis- ja robootikaring.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar